تذاکرات مهم در خصوص ثبت نام خوابگاه در نيمسال اول 98-97

تذاکرات مربوط به خوابگاه امام حسين (ع) تذاکرات مربوط به خوابگاه حضرت زينب (س)

-دانشجوياني که هزينه خوابگاه در طول تحصيل را پرداخت نکرده اند ، براي آنها ثبت درخواست امکان پذير نمي باشد.

-دانشجويان مقطع دکتري فقط مي توانند بلوک 4 را انتخاب نمايند.

-انتخاب گروه و هم اتاقي بايد از يک ورودي و يک مقطع باشد.

-اتاق هاي دکتري چهار نفره مي باشد.

-بين دو ترم طرح تجميع اتاق ها اجرا خواهد شد.

-بين دو ترم تقاضاي جابجائي نفرماييد.

-پرداخت اجاره بها خوابگاه و تحويل فيش پرداختي در بدو ورود خوابگاه به دفتر سرپرستي الزامي مي باشد.

-دانشجويان بومي و شبانه خوابگاه تعلق نمي گيرد. در صورت وجود ظرفيت خالي از تاريخ 15/7/97 به دفتر اداره خوابگاه مراجعه شود.

-در انتخاب اتاق و هم اتاقي دقت لازم صورت گيرد امکان جايجائي اتاق امکان پذير نمي باشد

-دانشجوياني که هزينه خوابگاه در طول تحصيل را پرداخت نکرده اند ، براي آنها ثبت درخواست امکان پذير نمي باشد.

-دانشجويان مقطع دکتري فقط مي توانند بلوک 9 را انتخاب نمايند.

-انتخاب گروه و هم اتاقي بايد از يک ورودي و يک مقطع باشد.

-اتاق هاي دکتري چهار نفره مي باشد.

-بلوک هاي قديم از مجتمع خوابگاهي خارج و ترتيب اثر داده نمي شود.

-اتاق هاي دکتري سه نفره خواهد بود.

-بين دو ترم طرح تجميع اتاق ها اجرا خواهد شد.

-بين دو ترم تقاضاي جابجائي نفرماييد.

-پرداخت اجاره بها خوابگاه و تحويل فيش پرداختي در بدو ورود خوابگاه به دفتر سرپرستي الزامي مي باشد.

-کليه کارشناسي ها بلوک 8 .

-در انتخاب اتاق و هم اتاقي دقت لازم صورت گيرد امکان جايجائي اتاق امکان پذير نمي باشد

   
فرستنده : اداره خوابگاه
   
تعدادمشاهده : 1675 بار
تاریخ ارسال : 18 ارديبهشت سال 1397