تمديد ثبت نام خوابگاه

قابل توجه دانشجويان خوابگاهي                 

 بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجوياني که موفق به درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق نشده اند مي رساند نسبت به پرداخت اجاره بهاء اقدام و جهت ثبت درخواست و انتخاب اتاق طبق زمان بندي اعلام شده در ذيل اقدام نمايند.

زمان درخواست خوابگاه

تمامي مقاطع

1397/3/19 الي 1397/3/18

 

زمان بررسي

1397/3/20

 
 

انتخاب اتاق (تمام مقاطع  )

1397/3/21

 

 

 

نکته : سايت از ساعت 8 صبح جهت انجام فرآيند درخواست باز مي باشد.

تذاکرات مربوط به خوابگاه امام حسين (ع) تذاکرات مربوط به خوابگاه حضرت زينب (س)

-دانشجوياني که هزينه خوابگاه در طول تحصيل را پرداخت نکرده اند ، براي آنها ثبت درخواست امکان پذير نمي باشد.

-دانشجويان مقطع دکتري فقط مي توانند بلوک 4 را انتخاب نمايند.

-انتخاب گروه و هم اتاقي بايد از يک ورودي و يک مقطع باشد.

-اتاق هاي دکتري چهار نفره مي باشد.

-بين دو ترم طرح تجميع اتاق ها اجرا خواهد شد.

-بين دو ترم تقاضاي جابجائي نفرماييد.

-پرداخت اجاره بها خوابگاه و تحويل فيش پرداختي در بدو ورود خوابگاه به دفتر سرپرستي الزامي مي باشد.

-دانشجويان بومي و شبانه خوابگاه تعلق نمي گيرد. درصورت وجود ظرفيت خالي ازتاريخ 1397/7/15 به دفتر اداره خوابگاه مراجعه شود.

-در انتخاب اتاق و هم اتاقي دقت لازم صورت گيرد امکان جايجائي اتاق امکان پذير نمي باشد

-دانشجوياني که هزينه خوابگاه در طول تحصيل را پرداخت نکرده اند ، براي آنها ثبت درخواست امکان پذير نمي باشد.

-دانشجويان مقطع دکتري فقط مي توانند بلوک 9 را انتخاب نمايند.

-انتخاب گروه و هم اتاقي بايد از يک ورودي و يک مقطع باشد.

-اتاق هاي دکتري 97 چهار نفره مي باشد.

-بلوک هاي قديم از مجتمع خوابگاهي خارج و ترتيب اثر داده نمي شود.

-اتاق هاي دکتري سه نفره خواهد بود.

-بين دو ترم طرح تجميع اتاق ها اجرا خواهد شد.

-بين دو ترم تقاضاي جابجائي نفرماييد.

-پرداخت اجاره بها خوابگاه و تحويل فيش پرداختي در بدو ورود خوابگاه به دفتر سرپرستي الزامي   مي باشد.

-کليه کارشناسي ها بلوک 8 .

-در انتخاب اتاق و هم اتاقي دقت لازم صورت گيرد امکان جايجائي اتاق امکان پذير نمي باشد

 

   
فرستنده :
   
تعدادمشاهده : 1981 بار
تاریخ ارسال : 9 خرداد سال 1397