انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه در سال تحصيلي 1400- 1399

معاونت دانشجويي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در نظر دارد با هدف تقويت فضاي مشارکت، فراهم نمودن زمينه لازم براي مسئوليت پذيري، بهره مندي از ظرفيتهاي دانشجويي، افزايش آگاهي دانشجويان از حقوق دانشجويي، تقويت فرهنگ پيگيري حل مشکلات رفاهي اقدام به برگزاري انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان نمايد.

متن اطلاعيه

   
فرستنده : معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 206 بار
تاریخ ارسال : 18 آبان سال 1399