اطلاعيه ثبت نام وامهاي دانشجويي نيسمال اول 400-1399

دانشجويان غير شاغل متقاضي انواع وامهاي دانشجويي پس از مطالعه دقيق آيين نامه پرداخت و بازپرداخت صندوق رفاه و اطلاعيه نسبت به ثبت درخواست وام و ارائه مدارک اقدام نمايند.

اطلاعيه ثبت نام وام هاي دانشجويي  نيمسال اول 99

   
فرستنده : امور دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 662 بار
تاریخ ارسال : 18 آبان سال 1399