اطلاعيه ثبت نام وامهاي دانشجويي نيسمال دوم 400-1399

قابل توجه دانشجويان متقاضي وام نيمسال دوم 99

دانشجويان متقاضي انواع وامهاي دانشجويي پس از مطالعه دقيق اطلاعيه وام و آيين نامه پرداخت و بازپرداخت وام هاي دانشجويي نسبت به ثبت درخواست و مراحل بعدي اقدام نمايند.

اطلاعيه ثبت نام وام هاي دانشجويي  نيمسال دوم 99
ميزان مبالغ وامهاي دانشجويي نيمسال دوم 99
آيين نامه پرداخت و بازپرداخت وام هاي دانشجويي
فرم سند تعهد جديد (دانشجويان زمان امضاء سند در دفترخانه مطالب درج شده در سند را با فرم مطابقت داده در صورت مغايرت، سند تعهد محضري عودت خواهد شد.)
فرم وام ضروري - موارد خاص
   
فرستنده :
   
تعدادمشاهده : 148 بار
تاریخ ارسال : 21 بهمن سال 1399