اطلاعات مرکز کامپيوتر

نام و نام خانوادگي

سمت

آدرس ايميل

فاطمه زهرا قجر

مسئول مركز كامپيوتر  

st_computercenter@gau.ac.ir 

 تلفن : 32450225     / نمابر32452940

شرح وظايف و فعاليتها
1- آماده سازي و طراحي فرمهاي مربوط به ثبت نام دانشجويان
2- كنترل پرونده دانشجوياني كه تشكيل پرونده مي دهند
3- ثبت اطلاعات شناسنامه اي ، تحصيلي ، سند تعهد محضري ، شماره حساب ، تعداد واحد انتخاب شده و واحد گذرانده در هرنيمسال تحصيلي براي هردانشجو
4- جمع آوري و ثبت درخواستهاي وامهاي تحصيلي ، مسكن ، ضروري (انواع مختلف) ، ازدواج ، وديعه مسكن ، بيمه خدمات درماني ، كمك هزينه موارد خاص ، كمك شهريه دانشجويان نوبت دوم
5- ارسال ليست وامها به صندوق رفاه دانشجويان
6- پيگيري تا زمان واريز وجه به حساب دانشجويان
7- صدور فيش پيش پرداخت اجاره بهاي خوابگاه ،جمع آوري فيشهاي واريزي ، تهيه ليست ، ثبت در سيستم و ارسال ليست و اصل فيش به صندوق رفاه دانشجويان
8- جمع آوري فيش دانشجوياني كه اجاره بهاي خوابگاه خود را به صورت نقدي به حساب صندوق واريز كرده اند ، تهيه ليست ، ثبت در سيستم و ارسال ليست و اصل فيش به صندوق رفاه دانشجويان
9- گزارشگيري از كل ميزان بدهي دانشجويان و بررسي كامل جهت تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل
10- ثبت اطلاعات فارغ التحصيلان درسيستم تهيه ليست و ديسك وارسال به صندوق رفاه جهت صدوردفترچه اقساط
11- جمع آوري آمار و پاسخ گويي به آمارهاي خواسته شده
12- رسيدگي به مسائل و مشكلات كامپيوتر و نرم افزاري حوزه معاونت دانشجويي

آخرین بروزرسانی صفحه : ۱۳۹۷/۱/۲۹